ทำเนียบบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสวาท ฤาชาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
นายสุริยา ทองบุญมารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
นางกุสุมา โอษะคลังผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสมลักษณ์ สุวรรณเพ็งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางอารีรัตน์ ชนะเกตุนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นายบุญเติม ปัญญาสิทธิ์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสาวอัญชลี วงศ์แสนนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวศิริวิมล บุญศรีนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายกฤษณเทพ สำเริงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน
นางสาวนฤมล ฑีฆายุพรรคเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวภัทริดา เสนาจักร์ลูกจ้างชั่วคราว